Životní prostředí | PEWTRONIC s.r.o.

Firma PEWTRONIC s.r.o. se zavazuje k dodržování pravidel v oblasti životního prostředí ve všech našich obchodních aktivitách.

Snižování negativního vlivu směrem k životnímu prostředí je pro nás důležitou součástí každodenního rozhodování i dlouhodobé strategie firmy. Hlavní zásady firmy v oblasti životního prostředí jsou:

  • Dodržování platných ustanovení a legislativních požadavků (zákonů, vyhlášek, nařízení) související s naší činností a vztahu k životnímu prostředí.
  • Účinné využití energií a materiálů ve výrobním procesu.
  • Hledání nových možností a metod ve výrobě, které by vedly ke snížení dopadu na životní prostředí.
  • Efektivní nakládání s odpadem (důkladné třídění a důsledná evidence), který vznikne naší činností a stálé snižování objemu odpadu kategorie „nebezpečný“.
  • Druhotné využití obalových materiálů ve výrobě a k distribuci nových výrobků
  • Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v oblasti životního prostředí.
  • Důsledné dodržování Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/863/EU „RoHS II“ o používání zakázaných látek ve množství větším, než je povoleno.
  • Průběžné sledování seznamu látek a pokynů dle Nařízením REACH  Rady (ES) č. 1907/2006, byť nejsme primární dovozci ani zpracovatelé chemických látek

Dodržování výše uvedených zásad očekáváme i od našich obchodních partnerů.

Ing.Pavel Pewner, jednatel, 28.června 2017Your certified partner acc. to ISO9001:2015, IPC-A-610 soldering standard and wiring harnesses UL subject 764 CSA. The company PEWTRONIC has great experience since 2003.